خوش آمدید

از شما دعوت می کنیم در یک مطالعه علمی مختصرشرکت فرمایید،این پژوهش با هدف بررسی عادات شمارش با دست طراحی شده است.این بررسی شامل 20 پرسش است که پاسخ به کل پرسشنامه برخط(آنلاین) بیش از سه دقیقه طول نمی کشد.

این تحقیق بدون نام است و در آن هیچ اطلاعاتی در باره هویت شما جمع آوری نمی شود.

از مشارکت شما در این مطالعه کمال تشکر را داریم

پاسخ به پرسشنامه را شروع کنید

Contact:
  Oliver Lindemann, Donders Institute, Radboud University Nijmegen, NL
  Martin Fischer, Department of Psychology, University of Potsdam, Germany
and
  Ahmad Alipour, Payame Noor University, Tehran, Iran